Den gamle fundats

De oprindelige vedtægter for Børneasylet

Ved oprettelsen i 1869 blev reglerne for børnehavens formål og drift nedfældet i en såkaldt fundats, der svarer til det, vi i dag kalder for et sæt vedtægter. Herunder er den gengivet i sin fulde, oprindelige ordlyd.

I vore dage opleves sproget som gammeldags, men meningen er stadig god nok., og oversat til nudansk er de grundlæggende værdier i fundatsen lige så aktuelle som dengang og bliver stadig efterlevet i vores dagligdag. Via linket her kan du se en oversættelse af § 2, 7 og 19.

Fundats

for det af fhv. Borgmester og Byfoged i Slagelse I.B. Lassens enke oprettede Asyl for fattige Smaabørn i Slagelse Købstad og Landsogn.
§ 1 Ved forudnævnte Boes Slutning vil blive udlagt et Beløb af 7000 Rdl. i Østifternes Kreditforenings Obligationer, af hvilken Sum maa anvendes saa stor en Del, som vil medgaa til dermed enten at leje et passende Lokale eller at indkøbe en til Øjemedets Opnaaelse passende Ejendom eller til Erhvervelse af et Grundstykke, for paa samme at opføre de fornødne Bygninger. Renten af Restkapitalen vil være at anvende til Dækning af de paa Ejendommen hvilende Skatter og Afgifter, Reparationsarbejder og Udgifterne ved en Læremoder til Asylet, Brændsel m.m., forsaavidt den dertil er tilstrækkelig.

§ 2 Asylets Bestemmelse er det at frembyde et Sted, hvor Smaabørn af Arbejderklassen
a) kunne være under Tilsyn og Opdragelse, medens deres uformuende Forældre eller Plejeforældre søge Arbejde og Erhverv,
b) modtage en efter deres Alder passende Undervisning, hvorom mere indenfor Paragraf 7.
Børnene medbringer selv deres mad.

§ 3 Imellem 2 og 6 Aars Alder kunne Børn optages i Asylet, men hverken tidligere eller senere. I Almindelighed antages de fattigere Børn fremfor de mindre fattige, dog vil afvigelser fra denne Regel kunne finde Sted efter de foreliggende Omstændigheder, og intet Barn, som lider af Fnat eller anden smitsom Sygdom, maa før dets Helbredelse frequentere Asylet.

§ 4 Når et Barn ønskes optaget i Asylet, har dets Forældre eller andre Vedkommende at gøre Anmeldelse derom til Bestyrelsen. Naar et anmeldt Barn kan optages i Asylet, underrettes dets Forældre herom.

§ 5 Asylet optager kun saa mange Børn, at der altid er mindst 60 Kubikfod Luft i Stuen til hvert af de Børn, som samtidig opholder sig deri.

§ 6 Fra 1. Marts indtil sidste September kunne Børnene opholde sig i Asylet fra senest kl. 7 Morgen til kl. 7 Aften; i Oktober og Februar fra kl. 8 Morgen til kl. 6 Aften; og fra 1. November til sidste Januar fra kl. 9 Morgen til kl. 5 Aften.

§ 7 I Betragtning af Asylbørnenes Alder paatænkes det ej under bestemt Timeafdeling at gennemføre nogen Belæring af alle paa een Gang, og Opmærksomheden må næst den sædelige Opdragelse nærmest være henvendt paa at forberede den tilkommende Skoleundervisning. Børnenes Forstand bør saa vidt mulig vækkes og øges. Belæringen bør hyppigen knyttes til Billeder og andre anskuelige Genstande. Ved Morgen- og Aftenbøn, ved Leg og andre Lejligheder skulle Børnene vænnes til at synge, og Undervisningen gaar ud paa mundtlig Meddelelse af bibelske og fædrelandske Historier og barnlige Fortællinger til Vækkelse af Børnenes moralske og fædrelandske Sans samt Begyndelse af Regning, Skrivning, kvindeligt Haandarbejde samt Sang. Det nærmere overlades Bestyrelsen.

§ 8 Til den umiddelbare Befordring af Asylets Øjemed holdes en Bestyrerinde under Navn af "Læremoder".

§ 9 Børnene bør indfinde sig i Asylet alle Søgnedage.

§ 10 Stiftelsesdagen er Asylets aarlige Højtidsdag. Paa den Dag fremlægges Prøver af Børnenes Arbejder i Regning, Skrivning og Haandarbejde. Nogen gennemgaaende Examen finder derimod ikke Sted.

§ 11 Naar et Barn har opnaaet skolepligtige Alder, besørger Bestyrelsen dets Indskrivning i den Skole, til hvis Skoledistrikt det hører. Adgang til Asylet bør berøves et Barn for slet Opførsel, efter at mildere Midler forgæves har været anvendte. Også Forældrenes Forhold kan begrunde et Barns Udelukkelse.

§ 12 Bestyrelsen bestaar af Byens Sognepræster og undertegnede Executor testamenti, saa længe han lever; efter hans Død vælge Sognepræsterne et tredie Medlem blandt Købstadens Borgere. Skulde Uenighed mellem Bestyrelsens Medlemmer opstaa, og Majoritet ikke opnaas, afgøres denne af Amtmanden over Sorø Amt og eventuelt Indenrigsministeriet, ved hvis Resolution det forbliver. Asylet staar ifølge Testamentets udtrykkelige Ord aldeles udenfor Omraade af Købstadens eller Landsognets kommunale Bestyrelse. Skulde en saadan Indblanding i Asylets Anliggender alligevel ske, har Bestyrelsen at drage omsorg for, at nærværende Legat snarest muligt unddrages Asylet og skænkes til Bedste for Slagelse Hospital. Legatet maa ikke benyttes til noget som helst andet Brug end det, nærværende Gavebrev hjemler, og saafremt derfor Asylet enten i Tiden skulde blive anset ufornødent eller ikke bliver benyttet i et saadant Omfang, som det af Bestyrelsen eller Sorø Amt og Indenrigsministeriet maatte anses passende, tilfalder Legatet Slagelse Hospital.

§ 13 Bestyrelsen kan - om fornødent gøres  - vælge til sin Assistance Inspektricer, der fører Tilsyn med Undervisningen, og navnligen drage Omsorg for, at der stedse er Materialer til Haandarbejde for Børnene, ligesom de bestemmer den ovenfor i Paragraf 10 nævnte Fordeling af Arbejderne. Inspektricerne vælges paa eet Aar, men kunne genvælges.

§ 14 Asylforretningerne deles mellem Bestyrelsen, som derom enes kan.

§ 15 Bestyrelsesmøder afholdes til ubestemte Tider, og det, der paa disse vedtages, indføres i en Forhandlingsprotokol.

§ 16 For Asylets Indtægter og Udgifter aflægges aarligen Regnskab, hvis Revision bedes velvilligen overtaget af Amtmanden over Sorø Amt. Regnskabet indføres i en af bemeldte Amtmand med Autorisation forsynet Protokol, i hvilken tillige hele denne fundats Ord til andet bør indføres.

§ 17 Posten, som Læremoder anmeldes, nar den er ledig, i Berlingske Tidende og Sorø Amts Avis. Ansøgningerne afgives til Bestyrelsen, der med Stemmeflerhed afgør Valget. Med de moralske og intellectuelle Egenskaber, som Posten udkræver, bør Læremoderen forene den at kunne synge.

§ 18 Om Læremoderens Løn og øvrige Emolumenter maa Bestyrelsen tage afgørende Bestemmelse.

§ 19 Læremoderen maa stedse ved et kristeligt og sindigt Forhold vedligeholde den Agtelse for Asylets Børn, deres Forældre og Værger samt øvrige Vedkommende, som er en nødvendig Betingelse for, at Stiftelsens velgørende Hensigt kan vorde opnaaet. Selv gennemtrængt af den kristelige Kærligheds Aand maa hun forstaa at omgaas de smaa med Sagtmodighed og al fornøden Bestemthed.

§ 20   Naar Børnene er samlede om Morgenen, se Paragraf 6, og ligeledes forinden Skolen ophører om Aftenen, holdes Bøn, der forrettes af Læremoderen og Børnene i staaende Stilling. Før Morgenbønnen opraabes Børnene med Navn, og antegnes deres tilstedeværelse i Journalen.

§ 21 Læremoderen har Tilsyn med Børnene saavel på Legepladsen som i Asylets indre Lokale. Hun maa holde over Orden og Renlighed i Skolen. til den Ende skal Asylets Lokale dagligen fejes og behørigen udluftes, og Gulvet samt Vinduerne skal behørige Tider vaskes. Om Vinteren vedligeholdes der omtrent 14 gr. Varme. Hun bør paase, at Børnene møde renlige og ordentlige paaklædte og, saafremt hendes erindringer maatte være frugtesløse, anmelde det til Bestyrelsen. Ligeledes paaligger det hende at holde Børnene renlige under deres Ophold i Asylet og navnligen sørge for, at de fremstille sig efter Maaltiderne rene på Ansigt og Hænder.

§ 22. Læremoderen er ansvarlig for det hende overleverede Inventarium. Hun antages på Opsigelse.

§ 23 Læremoderen maa ikke modtage nogen Gave i Penge eller i Varer enten af Børnene, deres Forældrer eller Værger.

§ 24 Børnene modtages i Asylet fra 2 Aars Alderen, dog stedse forudsat, at de kunne tale og gaa alene, og kunne de beholdes der, indtil de have fyldt 7 Aar.

§ 25 Forældrene tilholdes at lade Børnene stadigen besøge Asylet og at anmelde deres Børns Udeblivelse fra samme og Aarsagen dertil. Hyppigere Forsømmelser, der ej ere begrundede i antagelige Aarsager, ville have Børnenes Udelukkelse af Asylet til Følge.

§ 26 Saafremt Forældrene tror i nogen Henseende at have grundet Anledning til Klage, maa de ingenlunde tage sig selv til Rette, men bør henvende sig til Asylets Bestyrelse.

§ 27 Paa denne fundats, der i henhold til Stempellovens Paragraf 74 er udfærdiget på ustemplet Papir, bliver at søge allerhøjeste Konfirmation, som af Hensyn til dens veldædige Øjemed tør forventes meddelt aldeles gratis.

Executor testamenti i Boet efter afgangne Justitsraadinde Lassen, Slagelse den 31. Oktober 1867.
C. KÛHL (sign.)

Jeg vil understrege, at fundatsen i dens bogstavelige ord ikke længere er gældende for Børnehaven i Fredensgade. Men vi synes, at fundatsen har historisk interesse - den er jo en del af vores kulturarv. Vi synes også, det er sjovt at iagttage, at nogle af "dyderne" ikke er relevante på samme måde i vores tid, mens andre af dyderne i høj grad håndhæves stadigvæk.
Fundatsen er stadig gældende, men for at sikre en tidssvarende drift, har bestyrelsen naturligvis været nødsaget til at vedtage nogle mere nutidige regler for deres arbejde.

Du kan her på siden læse om børnehavens vedtægter som er ændret i begyndelsen af 2013.

Siden er sidst opdateret 11. juli 2019