Pædagogiske læreplaner

... for Børnehaven i Fredensgade

Pædagogiske læreplaner for dagtilbud gælder i to år ad gangen. Den læreplan, du finder via linket på denne side, er gældende for Børnehaven i Fredensgade 2016-2017.

I foråret 2017 har vi midtvejsevalueret læreplansarbejdet i forbindelse med, at vi oprettede vuggestueafdelingen. Via nedenstående link kan du se, hvad der kom ud af det. 

Orientering om ny lov juni 2018

Pr. 1. juli 2018 er der trådt en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.

Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet.

 Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:

 -      ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

 -      Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

 -      Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”.

 

Siden er sidst opdateret 20. november 2019